Regulamin

REGULAMIN OŚRODKA

KLUBU JEŹDZIECKIEGO FACIMIECH

§ 1

 1. Ośrodek Klubu Jeździeckiego Facimiech (zwany dalej również „obiektem”) przeznaczony jest m.in. do użytku przez pensjonariuszy oraz członków KJ Facimiech, organizowania treningów jazdy konnej, wystaw i imprez, w szczególności imprez sportowych i rozrywkowych.
 2. Obiekt znajduje się na terenie prywatnym użyczonym przez Joannę Mandecką-Turczyńską i Jacka Turczyńskiego i za wyjątkiem dni otwartych dla publiczności i imprez otwartych dla uczestników z poza KJ Facimiech nie jest dostępny dla osób postronnych.
 3. Organizowanie imprez na terenie obiektu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, za zgodą właścicieli ośrodka, oraz zgodnie z regulaminem ośrodka.
 4. Ilość osób przebywających w obiekcie jest uzależniona od charakteru imprezy.
 5. Przed wejściem na teren obiektu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem. Regulamin bezwzględnie obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie całego obiektu (nie wyłączając lokali wynajętych do prowadzenia działalności usługowej takich jak Kawiarnia, Sklep, Pralnia itp.).
 6. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren obiektu zapoznała się
  z postanowieniami regulaminu i zobowiązała się do przestrzegania jego postanowień oraz dostępnych instrukcji bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji obiektu, a także zaleceń właściciela obiektu, organizatora imprezy, służb oraz osób przez nich upoważnionych.

§ 2

 1. Za bezpieczeństwo na terenie obiektu odpowiada właściciel.
 2. Zakazuje się wstępu na teren obiektu osobie:
  1. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
  2. małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej.
 1. Na terenie obiektu zabrania się w szczególności:
  1. przebywania w miejscach innych niż wyznaczone;
  2. głoszenia lub wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych lub rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.;
  3. głoszenia poglądów politycznych lub religijnych na terenie obiektu;
  4. rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
  5. posiadania broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych lub substancji o podobnym działaniu itp.;
  6. rzucania przedmiotami, orazpowodowania nadmiernego hałasu mogącego płoszyć zwierzęta.
  7. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu obiektu, a także niszczenia infrastruktury obiektu;
  8. używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem.

§ 3

Osoba obecna na terenie obiektu jest obowiązana:

  1. nie zakłócać porządku publicznego;
  2. przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu:
  3. nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób;
  4. stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe, służby informacyjne, właściciela obiektu oraz organizatora imprezy.
  5. pilnować małoletnich wprowadzonych przez niego na teren obiektu; za działania i zaniechania małoletnich osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność;
  6. pilnować zwierząt wprowadzonych przez nią na teren obiektu, oraz sprzątać pozostawiane przez nie nieczystości; za szkodę wyrządzoną przez zwierzęta pozostające pod jej nadzorem osoba ponosi pełną odpowiedzialność;
  7. osoba znajdująca się pod wpływem alkoholu nie ma prawa przebywać w pobliżu koni.
  8. osoby niepełnoletnie mogą pozostawać w ośrodku w godzinach 23.30 do 7.00 jedynie pod opieką lub za zezwoleniem ich prawnego opiekuna.

§ 4

Obowiązki jeźdźca:

 1. Każda osoba opiekująca się koniem jest zobowiązana do przestrzegania KodeksuPostępowania Zgodnego z Dobrem Konia.
 2. Konie można pozostawiać bez uwięzi jedynie w miejscach do tego przeznaczonych tj. w boksach, na pastwiskach, padokach i małej hali.
 3. Podczas treningu skokowego należy posiadać ochronne nakrycie głowy. Osoby niepełnoletnie obowiązane są do jazdy w ochronnym nakryciu głowy niezależnie od rodzaju treningu. Osoby pełnoletnie nie stosując się do powyższego obowiązku, czynią to na swoje ryzyko i własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich rodzice/opiekunowie.
 4. Osoby niepełnoletnie obowiązane są do odbywania treningów skokowych i treningów na crossie pod opieką szkoleniowca.
 5. Po zakończonym treningu jeździec zobowiązany jest posprzątać nieczystości pozostawione przez swojego konia na placu, posprzątać używane przez siebie przeszkody, oraz rozczyścić kopyta konia po zejściu z hali.
 6. Jazda konno po korytarzach w stajni jest zabroniona.
 7. Lonżowanie koni dozwolone jest w miejscu do tego wyznaczonym (mała hala, lonżownik w karuzeli i lonżownik). Nie wolno lonżować koni na dużej hali, placu zewnętrznym oraz na łące.
 8. Wjazd na trasę krosu jest dozwolony od świtu do zmierzchu, poza dniami gdy grunt jest bardzo rozmoknięty.
 9. Przed rozpoczęciem treningu na przeszkodach krosowych należy zgłaszać ten fakt właścicielom obiektu z uwagi na prowadzone na terenie krosu prace.
 10. Osoby chcące zarezerwować sobie część powierzchni na indywidualne treningi zobowiązane są do konsultacji tej kwestii z innymi użytkownikami koni oraz właścicielami obiektu.
 11. Każdy koń pozostający w boksie na dzień lub dłużej musi mieć wpisany na tabliczce aktualny numer kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za zwierzę. Na tabliczkach przy boksach należy wpisywać i aktualizować szczegóły dotyczące karmienia, oraz uwagi dotyczące wyprowadzania koni na padoki.
 12. Pozostawanie na terenie obiektu w godzinach między 23.30 a 7.00 wymaga zgłoszenia właścicielom ośrodka.

§ 5

 1. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio oraz zdjęć.
 2. Organizator, właściciel obiektu, a także osoby przez nie upoważnione, są uprawnione do utrwalania przebiegu imprez, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 3. Organizator, właściciel obiektu zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za wyrządzone na terenie obiektu szkody w pełnej wysokości.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki.

 5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz poleceń porządkowych o których mowa w §3 pkt d.

 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.05.2016r.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają przepisom bezpośrednio obowiązującym ani postanowieniom innych regulaminów, a w szczególności regulaminu Gospodarstwa Rolnego Facimiech 1.

 

Informacja o sposobie udostępnianie w/w regulaminu:

 • w/w regulamin dostępny będzie w siedzibie Klubu Jeździeckiego Facimiech
 • w/w regulamin dostępny będzie także w Internecie na stronie: www.kjfacimiech.pl